2010/12/07

Senri nyumon - An Introduction to the Principles of War (Japan, 1969)

.
It came recently to my attention that this little '69 gem from Japan isn't as well-known among military-interested people as I assumed.


A Translation from the Japanese
by
Dr. Joseph West

Original authors:


Kentarō Anabuki Nobuyuki Suzuki Ryōichi Funakoshi
Minoru Ueki Seiichi Tauchi Hachirō Maeda
Kaoru Onisawa Kenji Takagi Shōsuke Maki
Yūkō Kashiwaba Inao Tanaka Masaya Maki
Makoto Katō Sunao Chamura Katsunori Makino
Toshio Kamo Matsuji Tomisawa Tomohiro Matsui
Kokki Kiyofuji Mitsukuni Narishige Diahachi Matsumoto
Yasushi Kunigo Shōki Noguchi Yonejirō Matsumoto
Osamu Kōno Naoyuki Nozoe Tomoyoshi Miki
Keijirō Sakae Takatomo Hamaguchi Takeji Yamauchi
Harutaki Sasaki Hitoshi Fujiyoshi Taneaki Yamanouchi
Hisashi Shibata Kiyomi Haruyama Kazuo Yamamura


S O

edit 2014-10: Updated the link.

.

No comments:

Post a Comment